ONLINE FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Ön az Abbott.com-hoz a jelen Feltételekkel és kikötésekkel összhangban fér hozzá, és ezeket időről időre értesítés nélkül módosíthatjuk. Azzal, hogy belép a webhelyre vagy használja azt, egyetért azzal, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el az időről időre módosított Feltételeket és kikötéseket, valamint a Feltételek és kikötését részét képező Adatvédelmi nyilatkozatunk feltételeit. Ön felelős azért, hogy a vonatkozó változások megismeréséért időnként áttekintse a jelen Feltételeket és kikötéseket. A változások elfogadásának minősül, ha a módosított Feltételek és kikötések közzététele után is használja ezt a webhelyet. Amennyiben nem ért egyet az (időről időre módosított) Feltételekkel és kikötésekkel, vagy elégedetlen ezzel a webhellyel, azt egyedül és kizárólag úgy tudja orvosolni, hogy nem használja tovább ezt az oldalt.

Kérjük, olvassa el a közösségi oldalakra vonatkozó Felhasználási feltételeket, ha többet szeretne tudni az Abbott Laboratories („Abbott”) közösségi oldalainak használatáról.

JOGI NYILATKOZATOK
Ön tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

a. Bár igyekszünk a webhelyen közzétenni a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legújabb fejleményeket, valamint a vállalattal kapcsolatos egyéb információkat, nem garantáljuk a pontosságot, eredményességet és megfelelőséget a webhelyen tárolt információk vonatkozásában. Minden felhasználó vállalja a teljes felelősséget és valamennyi kockázatot, amely a jelen webhely használatából ered. Az információk tájékoztató jellegűek, és tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy gépelési hibákat. Az Abbott Laboratories fenntartja a jogot arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül bármikor bővítse, törölje vagy módosítsa az információkat.

b. AZ ABBOTT LABORATORIES AZ ALKALMAZANDÓ ÉS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ RENDELKEZÉSEK SÉRELME NÉLKÜL NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ÉS NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT A WEBHELYEN KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK VAGY TARTALOM VONATKOZÁSÁBAN. AZ ABBOTT LABORATORIES EZÚTON ELUTASÍT MINDENFAJTA FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNY VAGY SZERZŐDÉS ÁLTAL, ILLETVE MÁS MÓDON LETT MEGHATÁROZVA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMILYEN FORGALMAZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS GARANCIÁT, KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, JOGCÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY A JOGBITORLÁS HIÁNYÁT. AZ ABBOTT LABORATORIES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN TÍPUSÚ VAGY TERMÉSZETŰ KÁRÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A WEBHELY LÉTEZÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ÉS/VAGY A WEBHELYEN KÖZÖLT INFORMÁCIÓKKAL VAGY TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, VAGY ANNAK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT FELMERÜLŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES (TÖBBEK KÖZÖTT ELMARADT NYERESÉG), KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ABBOTT LABORATORIEST TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

c. Az Abbott nem felelős, és semmilyen garanciát nem vállal harmadik féltől kapott információk vagy tartalmak pontosságáért, hatásosságáért, időszerűségéért és megfelelőségéért, beleértve a harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat is. A webhelyen közzétett eltérő rendelkezés hiányában az Abbott Laboratories nem szerkeszti, cenzúrázza, és más módon sem felügyeli a webhelyen lévő üzenőfalon, csetszobában vagy fórumon harmadik felek által közzétett tartalmat. Következésképpen, az ilyen információkat fenntartással kell kezelni, és ezeket az Abbott által nem jóváhagyottnak kell tekinteni.

d. Ez a webhely olyan jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmazhat, amelyek az Abbott jelenlegi elvárásait tükrözik a jövőbeli eseményekkel és üzleti fejlődéssel kapcsolatban. A jövőre vonatkozó kijelentések kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban. A tényleges fejlemények és eredmények jelentősen eltérhetnek a tervezettektől, és többek között, de nem kizárólagosan a következő tényezőktől függhetnek: az aktuális kutatási programok sikere, a függőben lévő vagy jövőbeli klinikai kutatások eredményei, a termékek folyamatban lévő forgalmazása, a gyógyszerek hatósági jóváhagyása, a szabadalmainak érvényessége és érvényesítése, az üzleti kapcsolatok stabilitása, és az általános gazdasági körülmények. Az Abbott törekszik a webhely rendszeres frissítésére, azonban nem vállal kötelezettséget semmilyen tartalom frissítésére.

AZ ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT
Ön megértette, tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy:

a. A webhely használatával Ön elfogadja, hogy webhelyünkön vagy bármely szerverünkön tárolt elektronikus adatok működését nem zavarja, és nem szerzi meg jogosulatlanul. Ön beleegyezik abba, hogy nem kísérli meg a webhelyeink biztonsági intézkedéseinek megkerülését és tiszteletben tart valamennyi vonatkozó helyi, állami, szövetségi és nemzetközi jogszabályt, szabályzatot és előírást.

b. Ön hozzájárul, hogy az Abbott a webhelyre Ön által feltöltött vagy egyébként közölt tartalmat az Abbott által választott módon felhasználja a jelen Feltételek és kikötések és az Abbott Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően, nem kizárólagosan beleértve a másolást, a közzétételt, bármilyen formában történő előadást vagy nyilvánosságra hozatalt, módosítást, másik anyagba való átvételt vagy annak alapján egy származékos mű megalkotását.

c. Az Abbott Laboratories előzetes, kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása nélkül nem jön létre bizalmas kapcsolat, amikor a webhely egy felhasználója szóban, írásban vagy elektronikus módon kommunikál (pl. visszajelzést ad, kérdést, megjegyzést, javaslatokat és ötleteket stb. ír) az Abbott Laboratories vállalattal. Ha az Abbott webhelye ilyen információ megadását kéri vagy követeli, és ez az információ személyazonosító adatokat (pl. nevet, címet, telefonszámot) is tartalmaz, akkor az Abbott azt az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban szerzi meg, használja fel és kezeli. Más esetekben a kommunikáció és a vele megadott információ nem tekinthető bizalmasnak, és az Abbott bármilyen célból, többek között kutatás, fejlesztés, gyártás, felhasználás, vagy az információt magában foglaló termékek eladása céljából ingyen reprodukálhatja, közzéteheti vagy más módon felhasználhatja az információt, Az Abbottnak információt küldő személyek teljes mértékben felelősek az információ tartalmáért, hitelességéért és pontosságáért, valamint azért, hogy azok nem sértik más személyek tulajdonjogát vagy adatvédelmi jogait.

TERMÉKCÍMKÉZÉS
A termékek elnevezése, leírása és címkéje az Egyesült Államokból származik, kivéve, ha ennek ellenkezője van jelölve. Bizonyos termékek nem szerezhetők be valamennyi országban, vagy eltérő márkanév alatt, eltérő hatáserősségben vagy eltérő orvosi javallattal kaphatók. Számos felsorolt termék csak az Ön helyi egészségügyi szolgáltatóján keresztül, vényre felírva szerezhető be. Az Abbott Laboratories előzetes, kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása hiányában az Abbott Laboratories vállalatnál, annak leányvállalatainál és kapcsolt vállalkozásainál lévő vezető, munkavállaló, megbízott vagy képviselő nem adhat semmiféle orvosi tanácsot, diagnózist, nem nyújthat kezelést vagy egyéb orvosi szolgáltatást, amely bármilyen módon orvos-beteg kapcsolat létesítését eredményezni a webhelyeinken keresztül.

SZELLEMI TULAJDONJOG: A webhelyen nyilvánosságra hozott információk, dokumentumok és kapcsolódó grafikai munkák („Információ”) az Abbott kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve azokat, amelyeket szerződés alapján harmadik felek biztosítottak az Abbott, a leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai részére. Az Információ felhasználására vonatkozó engedély megadottnak tekintendő, feltéve, hogy (1) a fenti szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés valamennyi példányon feltüntetésre kerül; (2) az Információ felhasználása kizárólag tájékoztató és nem kereskedelmi jellegű, vagy csak személyes használat céljából történik; (3) az Információ semmilyen formában nem került módosításra; és (4) a jelen webhelyen keresztül elérhető ábrákat nem használják fel az azokat kísérő szövegtől elkülönítve. Az Abbott nem felel a harmadik felek által szolgáltatott adatokért, és az Ön számára tilos az ilyen anyagoknak a benne foglalt szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül történő terjesztése. A fenti engedély kivételével sem kifejezetten, sem hallgatólagosan semmilyen személynek ne adunk át semmilyen licencet vagy más jogot, amire az Abbott Laboratories szabadalma, védjegye vagy egyéb szellemi tulajdonjoga vonatkozik.

A webhelyen megjelenő Abbott védjegy, kereskedelmi nevek, ábrázolási formák és termékek használata az Abbott Laboratories előzetes írásbeli engedélyének hiányában nem megengedett, kivéve a társaság termékének vagy szolgáltatásainak azonosításához szükséges használat esetén.

Ha úgy hiszi, hogy az Ön munkáját lemásolták, az elérhető ezen a webhelyen, és szerzői jogokat sért, tájékoztassa írásban az Abbott szerzői jogokkal foglalkozó ügynökét a következő információkról:

  1. a szerzői jog alatt lévő munka azonosítása, ami Önt szerint jogot sért;
  2. annak az anyagnak az azonosítása, amit az állítása szerint megsértünk, és elegendő információ ahhoz, hogy az Abbott megtalálhassa az anyagot;
  3. az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe;
  4. az Ön nyilatkozata, mely szerint jóhiszeműen gondolja azt, hogy a vitatott felhasználás jogsértő és nem engedélyezett;
  5. a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a fenti információk helyesek, valamint Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy joga van a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni; és
  6. a szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében engedéllyel eljáró személynek az elektronikus vagy fizikai aláírása.

A vélt jogsértésről szóló levelét küldje az Abbott megbízott munkatársának a következő címre:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-mail: trademarks@abbott.com

ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG: Az Abbott elkötelezett, hogy védje online a személyes adatait. Tudjuk, hogy az ügyfeleink és a webhelyünk látogatói fontosnak tartják az adataik védelmét. Az Adatvédelmi nyilatkozat szabályozza a személyazonosító adatok felhasználását, és a webhely hozzáférésével Ön magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el ezt a nyilatkozatot.

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY TOVÁBBI JOGI NYILATKOZATOK, ÉRTESÍTÉSEK, ÉS MÁS FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK VONATKOZHATNAK AZ ABBOTT, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBHELYEKRE, HA TERMÉKEKET RENDEL AZ ABBOTT VALAMELYIK WEBHELYÉRŐL, AKKOR A VONATKOZÓ WEBHELYEN RENDELÉSSEL, FIZETÉSSEL ÉS SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOT FELTÉTELEK TALÁLHAT.

ÁLTALÁNOS
Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek és kikötések képezi a jelen tárgyban köztünk létrejött teljes megállapodást. Az Abbott.com Illinois államban lett létrehozva, és annak a törvényei szerint működik. Illinois állam törvényei szabályozzák a jelen Feltételekben és kikötésekben foglalt feltételeket és kikötéseket, és Ön elfogadja, hogy ha egy illetékes hatóság a Feltételek és kikötések valamely rendelkezését érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak találja, a Feltételek és kikötések többi rendelkezése teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

A VEVŐK ELÁLLÁSI JOGA
Ha Ön vevő és az Abbott-tól a webhelyen vagy kapcsolódó webhelyeken termékeket rendelt, akkor a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelettel összhangban a rendelt termék átvételétől számított 14 munkanapon belül ok megadása nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a felbontatlan terméket. Ha élni kíván az elállási jogával, akkor erről egyértelműen és írásban (ajánlott levélben vagy e-mailben) tájékoztassa az Abbottot. Az Abbott köteles megerősíteni az elállási nyilatkozat átvételét. Ha eláll a szerződéstől, akkor a megrendelt terméket az elállás napjától számítva 14 napon belül vissza kell küldenie az Abbottnak. A visszaküldés költségét Ön viseli.

Ha él az elállási jogával, akkor az Abbott a vonatkozó nyilatkozat átvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget, beleértve a szállítási díjat. Ez alól kivételt képez, ha olyan szállítási módot választott, ami eltér a rendes szállítási módtól és további költségeket vont maga után. Az Abbott nem köteles visszatéríteni az összeget Önnek, amíg a terméket vissza nem küldi, vagy amíg az Abbott nem kapott hiteles igazolást a termék visszaküldéséről. Az Abbott két dátum közötti eltérés esetén a korábbi dátumot veszi tekintetbe.

Az Abbott kártérítést követelhet a termék helytelen használatából származó anyagi kárért. Kérjük, fordítson különös figyelmet a termék megfelelő használatára, mert felelős a helytelen használatból származó kárért.

A VEVŐ JÓTÁLLÁSI JOGAI
Az Abbott egyes termékeire (a 10 000 forintot meghaladó összegű orvostechnikai és egészségügyi eszközökre) az egyes tartós fogyasztási cikkekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban kötelező jótállás vonatkozik. A rendelet értelmében a termék kiszállításától számítva 1 (egy) évig tart a jótállási időszak. Nem jogosult jótállásra, ha a sérülés a termék kiszállítását követően történt. Amennyiben egy termékre nem vonatkozik ez a rendelet, a gyártó a terméken feltünteti a jótállási időszakot. Jótállás esetén jogosult a jótállási időszakon belül a sérült termék ingyenes megjavítására vagy cseréjére. A garanciális javítás kiterjed a hibából eredő helytelen működésre. A jótállási feltételek a felhasználói útmutató feltételeivel és kikötéseivel együtt vannak érvényben.

Termékhiba esetén a termékkel együtt kapott jótállási lapon található címen és telefonszámon tudhat meg többet arról, hogy mit kell tennie, de velünk is felveheti a kapcsolatot. Ha visszaküldi nekünk a hibás terméket, igyekszünk azt 15 (tizenöt) napon belül megjavítani vagy kicserélni. A garanciális szolgáltatások költségét az Abbott állja.

PANASZKEZELÉS
A webhellyel kapcsolatos panaszait az Abbott fent jelölt kapcsolattartási címére küldheti, ebben ismertesse a panaszát, és adja meg a nevét és az e-mail címét vagy a telefonszámát. A panasza átvétele után 3 (három) munkanapon belül felkeressük Önt, hogy ismertessük a panasza kezelésére javasolt tervet vagy – szükség esetén – további kérdéseket tegyünk a panasza kivizsgálásához. Mindent megteszünk, hogy a panaszokat az átvételüktől számított 28 (huszonnyolc) napon belül megoldjuk. Nincs érvényben magatartási kódex. Ha nem ért egyet azzal, ahogyan kezeljük a panaszát, forduljon a lakóhelyén illetékes kormányhivatalhoz. A címen http://jarasinfo.gov.hu találhatja meg a kormányhivatalok kapcsolattartási adatait. Amennyiben a jelen szabályok értelmében vita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, a rendes bíróságokhoz vagy a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. Az alternatív vitarendezési eljárások keretében kötelesek vagyunk elfogadni és együttműködni a magyar békéltető testülettel (postai cím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99. Telefonszám: +361-48882131.) További információ olvasható a bekelteto.testulet.hu és a www.bekeltetes.hu oldalakon.