TIEŠSAISTES NOTEIKUMI

Jūsu piekļuve Abbott.com ir pakļauta šādiem Noteikumiem, kurus mēs laiku pa laikam varam atjaunināt bez iepriekšēja brīdinājuma. Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis šos Noteikumus un piekrītat tiem, jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam, kā arī mūsu konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas ir iekļauti šajos Noteikumos. Jūs esat atbildīgs par šo Noteikumu periodisku pārskatīšanu, lai veiktu piemērojamās izmaiņas. Jūsu tīmekļa vietnes izmantošana pēc tam, kad esam nosūtījuši izmaiņas šajos Noteikumos, nozīmēs jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem (jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam) vai esat neapmierināti ar šo tīmekļa vietni, jūsu vienīgais līdzeklis ir tikai pārtraukt šīs vietnes izmantošanu.

Informāciju par Abbott Laboratories (“Abbott”) sociālo mediju kanālu izmantošanu skatiet mūsu sociālo mediju Lietošanas noteikumus.

ATBILDĪBA
Jūs atzīstat un piekrītat, ka:

a. Lai gan šajā tīmekļa vietnē mēs cenšamies sniegt jaunākos notikumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī citu informāciju par mūsu uzņēmumu, mēs negarantējam šajā tīmekļa vietnē ietvertās informācijas precizitāti, efektivitāti un piemērotību. Katra persona uzņemas pilnu atbildību un visus riskus, kas rodas, lietojot šo interneta vietni. Informācija tiek sniegta “TĀDA, KĀ IR” un var ietvert tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Abbott Laboratories patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt informācijas papildinājumus, dzēšanu vai izmaiņas.

b. ABBOTT LABORATORIES NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA APGALVOJUMUS VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠAJĀ TĪMEKĻA LAPĀ IZVIETOTO INFORMĀCIJU VAI SATURU. ABBOTT LABORATORIES AR ŠO ATSAKĀS NO VISIEM APGALVOJUMIEM UN GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, LIKUMDOŠANAS, LĪGUMA VAI CITĀDI IZVEIDOTĀM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ABBOTT LABORATORIES NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDA VEIDA UN RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM (TAI SKAITĀ PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM), KAS SAISTĪTI VAI KO RADĪJUSI ŠĪS INTERNETA VIETNES UN/VAI TAJĀ PUBLICĒTĀS INFORMĀCIJAS VAI SATURA PASTĀVĒŠANA VAI LIETOŠANA NEATKARĪGI NO TĀ VAI ABBOTT LABORATORIES BIJA INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

c. Abbott neuzņemas atbildību un nesniedz nekādu garantiju par jebkuras trešās personas iegūtās informācijas vai satura precizitāti, efektivitāti, savlaicīgumu un piemērotību, tostarp hipersaites uz trešās puses vietnēm vai no tām. Ja vien šajā tīmekļa vietnē nav noteikts citādi, Abbott Laboratories neizmainīs, necenzēs vai citādi nekontrolēs jebkādu saturu, ko sniegušas trešās puses vai jebkurš ziņojumu dēlis, tērzētava vai citi līdzīgi forumi, kas ievietoti tās tīmekļa vietnē. Tādēļ šāda informācija būtu jāuzskata par aizdomīgu, un Abbott to neapstiprina.

d. Šī tīmekļa vietne var ietvert uz nākotni vērstus apgalvojumus, kas atspoguļo Abbott pašreizējās cerības par nākotnes notikumiem un uzņēmējdarbības attīstību. Uz nākotni vērsti apgalvojumi ietver riskus un neskaidrības. Faktiskie notikumi vai rezultāti var būtiski atšķirties no prognozētajiem un ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai, no pašreizējo pētniecības programmu panākumiem, gaidīto vai turpmāko klīnisko izmēģinājumu rezultātiem, tās produktu pastāvīgu komercializāciju, farmaceitisko līdzekļu apstiprināšanu, tās patentu spēkā esamību un izpildi, tās komercdarbības attiecību stabilitāti un vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem. Abbott plāno regulāri atjaunināt šo vietni, bet neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt šo saturu.

JŪSU LIETOŠANA
Jūs saprotat, atzīstat un piekrītat šādiem nosacījumiem:

a. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat netraucēt vai pārtvert mūsu elektronisko informāciju, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē vai jebkurā no mūsu serveriem. Jūs piekrītat arī nemēģināt apiet mūsu tīmekļa vietnes drošības elementus un ievērot visus piemērojamos, vietējos, valsts, federālos un starptautiskos likumus, noteikumus un nosacījumus.

b. Jūs piešķirat Abbott tiesības izmantot visu saturu, ko augšupielādējat vai citādi pārsūtāt uz šo tīmekļa vietni, uz kuru attiecas šie Noteikumi un Abbott konfidencialitātes politika jebkādā Abbott izvēlētā veidā, tai skaitā, bet ne tikai, pārveidojot, iekļaujot to citā materiālā vai izstrādājot uz tā pamata atvasinātu darbu.

c. Izņemot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriekš nepārprotami ir norādījis un iepriekš piekritis, netiek izveidotas nekādas konfidenciālas attiecības netiek izveidotas gadījumā, ja jebkuram šīs tīmekļa vietnes lietotājam būtu jāsniedz mutisks, rakstisks vai elektronisks paziņojums Abbott Laboratories uzņēmumam (piemēram, atsauksmes, jautājumi, komentāri, ierosinājumi, idejas utt.). Ja kādai Abbott tīmekļa vietnei ir nepieciešama vai ir jāpieprasa sniegt šādu informāciju, un ja šāda informācija satur personisku, identificējamu informāciju (piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru), Abbott iegūst, izmanto un uztur to atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai. Pretējā gadījumā šāda saziņa un jebkāda ar to saistīta informācija tiek uzskatīta par nekonfidenciālu, un Abbott var brīvi pavairot, publicēt vai citādi izmantot šādu informāciju jebkādiem mērķiem, tostarp, bez ierobežojumiem, pētījumiem, izstrādei, ražošanai, lietošanai vai šādu informāciju saturošu produktu pārdošanai. Jebkuras informācijas nosūtītājs Abbott uzņēmumam ir pilnībā atbildīgs par tās saturu, tostarp tā patiesumu un precizitāti, kā arī par citu personu īpašumtiesību vai privātuma tiesību pārkāpumiem.

PRODUKTA MARĶĒJUMS
Ja vien nav norādīts citādi, produktu nosaukumi, apraksti un marķējums ir ASV izcelsmes. Produkti var nebūt pieejami visās valstīs vai var būt pieejami ar citu zīmolu, dažādos stiprumos vai dažādās norādēs. Daudzi no uzskaitītajiem produktiem ir pieejami tikai pēc receptes no jūsu vietējā veselības aprūpes speciālista. Izņemot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriekš nepārprotami norāda, neviens Abbott Laboratories direktors, darbinieks, aģents vai pārstāvis, tā meitasuzņēmumi un filiāles nav iesaistīti medicīnisko konsultāciju, diagnostikas, ārstēšanas vai citu medicīnisko pakalpojumu sniegšanā, kas jebkādā veidā rada ārsta un pacienta attiecības, izmantojot šo tīmekļa vietni.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS Šajā tīmekļa vietnē (“Informācija”) publicētā informācija, dokumenti un ar tiem saistītā grafika ir vienīgi Abbott Laboratories īpašums, izņemot informāciju, ko sniedz trešās puses pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar līgumu ar Abbott, tā meitasuzņēmumiem vai filiālēm. Atļauja izmantot informāciju tiek piešķirta ar nosacījumu, ka (1) iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām parādās visās kopijās; (2) informācijas izmantošana ir paredzēta tikai informatīvai un nekomerciālai vai personiskai lietošanai; (3) informācija nekādā veidā netiek pārveidota; un (4) neviena grafika, kas pieejama no šīs interneta vietnes, netiek izmantota atsevišķi no pavadošā teksta. Abbott nav atbildīgs par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sniegto saturu, un jums ir aizliegts izplatīt šādu materiālu bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts iepriekš, nevienai personai saskaņā ar Abbott Laboratories patentiem, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām netiek piešķirtas nekādas tiešas vai netiešas atļaujas vai tiesības.

Abbott preču zīmes, tirdzniecības nosaukumu, noformējuma un izstrādājumu lietošana šajā interneta vietnē nav iespējama bez iepriekšējas rakstiskas Abbott Laboratories atļaujas, izņemot uzņēmuma produkta vai pakalpojumu identificēšanu.

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts un ir pieejams šajā vietnē tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, jūs varat paziņot Abbott rakstiski, sniedzot mūsu autortiesību aģentam šādu informāciju:

  1. autortiesību aizsargātā darba, par kura aizskaršanu iesniedzat sūdzību, identifikācija;
  2. to materiālu identifikācija, par kuriem tiek apgalvots, ka ar tiem veikts pārkāpums, un informācija, kas ir pietiekama, lai Abbott varētu atrast materiālu;
  3. jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  4. jūsu paziņojums, ka jūs esat pārliecināts, ka apstrīdētā izmantošana ir pārkāpums un nav atļauta;
  5. paziņojums, kas izdarīts, ņemot vērā sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, ka iepriekšminētā informācija jūsu paziņojumā ir pareiza un ka esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā; un
  6. autortiesību īpašnieka vai personas, kas ir pilnvarota darboties autortiesību īpašnieka vārdā, elektroniskais vai fiziskais paraksts.

Lai iesniegtu paziņojumu par pieprasīto pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar Abbott pilnvaroto pārstāvi šādā adresē:

Abbott Laboratories Ltd
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
E-pasts: trademarks@abbott.com

PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA Abbott ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu tiešsaistē. Mēs saprotam privātuma nozīmi mūsu klientiem un mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Personiski identificējamas informācijas izmantošanu reglamentē mūsu konfidencialitātes politika, un, piekļūstot mūsu tīmekļa vietnei, jūs piekrītat, ka šī politika ir saistoša.

Jūs apzināties un piekrītat, ka, iesniedzot savu personiski identificējamo informāciju Abbott.com, kaut arī Abbott nodrošina aizsardzības pasākumus pret nesankcionētu piekļuvi vai pārtveršanu, nav absolūtas drošības garantijas. MAZ TICAMĀ PĀRTVERŠANAS VAI NESANKCIONĒTAS PIEKĻUVES GADĪJUMĀ, NESKATOTIES UZ MŪSU PŪLĒM, ABBOT NAV ATBILDĪGS PAR ŠĀDĀM PĀRTVERŠANĀM VAI NESANKCIONĒTĀM PIEKĻUVĒM, VAI JEBKURIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ, ZAUDĒTĀ PEĻŅA), KURI RADUŠIES KLIENTAM VAI LIETOTĀJAM, PAT JA ABBOT IR IEPRIEKŠ INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU. ABBOT NEGARANTĒ NE TIEŠI, NE NETIEŠI, KA JEBKURA KLIENTA SNIEGTĀ INFORMĀCIJA TIKS PASARGĀTA NO PĀRTVERŠANAS VAI NESANKCIONĒTAS PIEKĻUVES, UN NESNIEDZ NEKĀDAS IETVERTĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. KATRS KLIENTS IR ATBILDĪGS PAR SAVAS PAROLES KONFIDENCIALITĀTES SAGLABĀŠANU.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS Abbott neuzņemas nekādu atbildību par materiāliem, informāciju un viedokļiem, kas sniegti, ievietoti vai citādi pieejami šajā tīmekļa vietnē. Par riskiem, kas saistīti ar paļaušanos uz šiem materiāliem, informāciju un viedokļiem, esat atbildīgs tikai jūs. Abbott atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes vai tajā iekļautā satura izmantošanas dēļ.

ŠĪ ABBOTT TĪMEKĻA VIETNE, VIETNES SATURS UN TAJĀ SNIEGTIE VAI PIEEJAMIE PRODUKTI UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI UZ “TĀDI, KĀ IR” UN “TĀDI, KĀ PIEEJAMI” PAMATA AR VISĀM KĻŪDĀM. ABBOTT VAI TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, PĀRDEVĒJI VAI TO ATTIECĪGIE DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI (TURPMĀK TEKSTĀ “ABBOT PUSES”) NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM SASKAŅĀ AR JEBKURU JURIDISKO TEORIJU, KAS RADUŠIES VAI IR SAISTĪTI AR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, VIETNES SATURA, JEBKĀDU TAJĀ VAI JEBKURĀ SAISTĪTĀ VIETNĒ NODROŠINĀTO VAI CAUR TO NODROŠINĀTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU, NESPĒJU IZMANTOT, TAI SKAITĀ JEBKURIEM ĪPAŠIEM, NETIEŠIEM, SODA, NEJAUŠIEM, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, TRAUMĀM, ZAUDĒTAS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KAVĒŠANĀS, PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMA, VĪRUSU, DATŅU DZĒŠANAS VAI ELEKTRONISKO SAKARU VAI KĻŪDU, IZLAIDUMU VAI CITU NEPRECIZITĀŠU DĒĻ ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ VAI VIETNES SATURĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀ IR VAI NAV ABBOTT NOLAIDĪBA UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ABBOTT IR VAI NAV INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU. Dažas valstis neļauj ierobežot atbildību, tāpēc šis noteikums var nebūt piemērojams jums.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA PAPILDU JURIDISKIE PAZIŅOJUMI, ATRUNAS UN CITI NOTEIKUMI VAR ATTIEKTIES UZ ŠO UN CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM, KURAS IR ABBOTT, TĀ MEITASUZŅĒMUMU VAI FILIĀĻU ĪPAŠUMĀ VAI TO PĀRVALDĪTAS.

VISPĀRĪGI
Jūs piekrītat, ka šie noteikumi raksturo visu mūsu vienošanos attiecībā uz tās priekšmetu. Abbott.com tika izveidota un darbojas saskaņā ar Ilinoisas štata likumiem. Ilinoisas štata likumi kontrolēs šajos noteikumos paredzētos nosacījumus, neīstenojot nekādus tiesību kolīziju principus. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa konstatē, ka kāds no šiem Noteikumu noteikumiem ir nederīgs vai nav izpildāms, jūs piekrītat, ka pārējie šo Noteikumu noteikumi paliek spēkā un būs spēkā. Jūs piekrītat, ka neatkarīgi no jebkādiem pretēji piemērojamiem tiesību aktiem jūs nevarat iesniegt prasību vai pamatu lietas ierosināšanai, kas izriet no Abbott.com vai šiem Noteikumiem un nosacījumiem, vairāk nekā vienu (1) gadu pēc šādas prasības vai pamata lietas ierosināšanai.