ОНЛАЙН СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Достъпът Ви до Abbott.com е предмет на следните Срокове и условия, които от време на време можем да актуализираме, без да Ви предупреждаваме. Чрез достъпа до или използването на този уебсайт, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Срокове и условия, тъй като те могат да бъдат изменяни от време на време, както и с условията на нашата Декларация за поверителност, която е включена в настоящите Срокове и условия. Вие носите отговорност за периодичното преразглеждане на настоящите Срокове и условия за приложимите промени. Използването от Вас на този уебсайт, след като публикуваме промени в настоящите Срокове и условия, представлява приемане от Ваша страна на тези промени. Ако не сте съгласни с настоящите Срокове и условия (тъй като те могат да бъдат изменяни от време на време) или сте недоволен(а) от този уебсайт, единственото и изключително средство за защита е да преустановите използването на този сайт.

За информация относно използването на каналите за социални медии на Abbott Laboratories („Abbott“), моля вижте нашите Условия за ползване в социалните медии.

ОТГОВОРНОСТИ
Вие потвърждавате и се съгласявате, че:

а. Въпреки че се стремим да предоставим на този уебсайт най-новите разработки, свързани с нашите продукти и услуги, както и друга информация за нашата компания, ние не гарантираме точността, ефективността и пригодността на всяка информация, съдържаща се в този уебсайт. Всеки човек поема пълна отговорност и всички рискове, произтичащи от използването на този интернет сайт. Информацията е представена КАКВАТО Е и може да включва технически неточности или печатни грешки. Без да се накърняват Вашите права съгласно приложимото законодателство, Abbott Laboratories си запазва правото да прави допълнения, заличавания или модификации на информацията по всяко време без предварително уведомление.

б. ABBOTT LABORATORIES НЯМА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ВСЕКИ ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ABBOTT LABORATORIES ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, СЪЗДАДЕНИ ПО ЗАКОН, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ABBOTT LABORATORIES НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА), ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛИЧИЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ И/ИЛИ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.

в. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Abbott не носи отговорност и не дава никаква гаранция за точността, ефективността, навременността и пригодността на всяка информация или съдържание, получени от трети страни, включително хипервръзки към или от сайтове на трети страни. Освен ако не е предвидено друго на този уебсайт, Abbott Laboratories няма да редактира, цензурира или контролира по друг начин каквото и да е съдържание, предоставено от трети страни, на който и да е бюлетин, чат или други подобни форуми, публикувани на уебсайта му. Следователно такава информация следва да се счита за подозрителна и не се одобрява от Abbott.

д. Този уебсайт може да съдържа прогнозни изявления, които отразяват настоящите очаквания на Abbott относно бъдещите събития и развитието на бизнеса. Прогнозните изявления включват рискове и несигурност. Действителното развитие или резултати могат да се различават съществено от планираните и да зависят от редица фактори, включително, но не само, успеха на текущите изследователски програми, резултатите от предстоящи или бъдещи клинични изпитвания, непрекъснатото комерсиализиране на неговите продукти, регулаторните одобрения на фармацевтичните продукти, валидността и прилагането на неговите патенти, стабилността на търговските му отношения и общите икономически условия. Abbott възнамерява редовно да актуализира този сайт, но не поема задължение за актуализиране на съдържанието.

ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ
Вие разбирате, приемате и се съгласявате със следното:

а. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да не прекъсвате или прихващате нашата електронна информация, публикувана на този уебсайт или на някой от нашите сървъри. Също така се съгласявате да не се опитвате да заобиколите защитните елементи на нашия уебсайт и да спазвате всички приложими местни, държавни, федерални и международни закони, правила и разпоредби.

б. Вие предоставяте на Abbott правото да използват цялото съдържание, което качвате или по друг начин предавате на този уебсайт, в съответствие с настоящите Срокове и условия и Декларация за поверителност на Abbott по какъвто и да е начин, избран от Abbott, включително, но не само, за копиране, показване, изпълнение или публикуване в какъвто и да е формат, модифицирайки го, включвайки го в друг материал или произвеждайки деривативна работа въз основа на него.

в. Освен ако не е изрично посочено и предварително договорено от Abbott Laboratories, не се установява никаква конфиденциална връзка, в случай че който и да е потребител на тази интернет страница трябва да направи устно, писмено или електронно съобщение до Abbott Laboratories (като обратна връзка, въпроси, коментари, предложения, идеи и т.н.). Ако някой уебсайт на Abbott изиска или заяви такава информация, и тази информация съдържа лична идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер), Abbott ще го получи, използва и поддържа по начин, съответстващ на нашата Декларация за поверителност. В противен случай, такава комуникация и всяка информация, предоставена с тях, ще се считат за неконфиденциални и Abbott ще има право да възпроизвежда, публикува или по друг начин да използва такава информация за каквито и да са цели, включително, но не само, изследване, разработване, производство, използване или продажба на продукти, включващи такава информация. Изпращачът на всяка информация до Abbott носи пълната отговорност за нейното съдържание, включително и за нейната истинност и точност, както и за ненарушаването на правата на собственост или правото на личен живот на друго лице.

ПРОДУКТИ
Възможно е продуктите да не се предлагат във всички страни или да са достъпни под различна марка, с различни силни качества или за различни индикации. Много от нашите продукти се предлагат само по лекарско предписание от местния медицински специалист. Освен ако не е изрично посочено и предварително договорено от Abbott Laboratories, нито един директор, служител, агент или представител на Abbott Laboratories, неговите дъщерни дружества и филиали не са ангажирани с оказване на медицински съвети, диагностика, лечение или други медицински услуги, които по някакъв начин създават връзка лекар ― пациент чрез този уебсайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Информацията, документите и свързаните с нея графики, публикувани в този интернет уебсайт („Информация“), са собственост единствено на Abbott Laboratories, с изключение на информацията, предоставена от трети лица, които са сключили договор с Abbott, неговите дъщерни дружества или филиали. Разрешение за използване на информацията се предоставя, при условие че (1) горепосоченото известие за авторски права се появява на всички копия; (2) използването на информацията е само за информационна и нетърговска или лична употреба; (3) информацията не се изменя по никакъв начин; и (4) няма налични графики от този интернет сайт, отделно от придружаващия текст. Abbott не носи отговорност за съдържанието, предоставено от доставчици от трети страни, и Ви е забранено да разпространявате такъв материал без разрешението на собственика. Освен ако това не е позволено по-горе, не се предоставя никакъв лиценз или право, изрично или подразбиращо се, на което и да е лице под какъвто и да е патент, търговска марка или друго право на собственост на Abbott Laboratories.

На тази интернет страница не се използва каквато и да е търговска марка, търговски наименования, търговски външен вид и продукти на Abbott без предварителното писмено разрешение на Abbott Laboratories, освен за идентифициране на продукта или услугите на компанията.

Ако смятате, че работата Ви е била копирана и достъпна на този сайт по начин, който представлява нарушение на авторските права, можете да уведомите Abbott, като предоставите на нашия агент по авторско право следната информация в писмена форма:

  1. Идентифициране на защитения с авторски права труд, за който твърдите, че са били нарушени авторските права;
  2. Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение, и информация, която е достатъчна, за да даде възможност на Abbott да намери материала;
  3. Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  4. Заявление от Вас, че имате достатъчно основания да смятаме, че разглежданата употреба е в нарушение и не е позволена;
  5. Изявление, направено под наказателна отговорност, че горепосочената от Вас информация в известието е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощен(а) да действате от името на собственика на авторските права; и
  6. Електронният или физическият подпис на собственика на авторските права или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права.

За да изпратите известие за предявеното искане за нарушение, моля, свържете се с посочения агент на Abbott на следния адрес:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
(На вниманието на: Отдел „Търговски марки“)
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
Имейл: trademarks@abbott.com

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ Abbott се ангажира да запази личната Ви информация онлайн. Ние разбираме важността на неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти и посетители на нашия уебсайт. Нашата употреба на лична информация се урежда от Декларацията ни за поверителност и е в съответствие с приложимите закони за поверителност, включително Общия регламент за защита на данните.

Вие приемате, че при предаването на Вашата лична информация на Abbott.com, макар че Abbott има предпазни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или прихващане, няма абсолютна гаранция за сигурност. В МАЛКО ВЕРОЯТНИЯ СЛУЧАЙ НА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ВЪПРЕКИ УСИЛИЯТА НИ И ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, ABBOTT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКИВА ПРИХВАЩАНИЯ, НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ИЛИ КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИЗРИЧНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), ПОНЕСЕНИ ОТ КЛИЕНТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ. ABBOTT НЕ ГАРАНТИРА, ИЗРИЧНО ИЛИ МЪЛЧАЛИВО, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДПАЗЕНА ОТ ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП, НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСЕКИ КЛИЕНТ Е ОТГОВОРЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА СОБСТВЕНАТА СИ ПАРОЛА.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Abbott не поема отговорност за материалите, информацията и мненията, предоставени, публикувани или достъпни по друг начин чрез този уебсайт. Уповаването на тези материали, информация и мнения е само на Ваш собствен риск. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Abbott не носи никаква отговорност за вреди или щети, произтичащи от използването на този уебсайт или съдържанието, което се съдържа в него.

ТОЗИ САЙТ НА ABBOTT И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, ПРЕДОСТАВЕНО НА ИЛИ НАЛИЧНО ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ABBOTT ИЛИ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ПРОДАВАЧИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ (ОТТУК НАТАТЪК НАРИЧАНИ „СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ABBOTT“) НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПОД КАКВАТО И ДА Е ПРАВНА ТЕОРИЯ, ПОЯВИЛИ СЕ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ КАКВИТО И ДА СА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЛИЧНИ ЩЕТИ, ЩЕТИ ПО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАБАВЯНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВИРУСИ, ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВНИ ИЗВЕСТИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И ДРУГИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КЪМ ТОЗИ И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ ABBOTT, НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ФИЛИАЛИ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Вие се съгласявате, че тези Срокове и условия описват цялото споразумение между нас по отношение на неговия предмет. Abbott.com е създаден и се управлява съгласно законите на щата Илинойс. Законите на щата Илинойс ще контролират условията, предвидени в настоящите Срокове и условия, без да се прилагат каквито и да са принципи на конфликт на закони. Ако компетентен съд установи, че някоя разпоредба от настоящите Срокове и условия е невалидна или неприложима, Вие се съгласявате, че другите разпоредби на тези Срокове и условия ще останат в пълна сила и действие.