VEEBIPÕHISED TINGIMUSED

Teie ligipääsu suhtes veebilehele Abbott.com kohaldatakse järgmisi tingimusi, mida võime aeg-ajalt ilma teid teavitamata uuendada. Selle veebilehe külastamisel või kasutamisel nõustute, et olete lugenud siinseid tingimusi, mida võime aeg-ajalt muuta, ja meie privaatsuseeskirjade tingimusi, mis on siinsetele tingimustele lisatud, te saate neist aru, nõustute nendega ja need on teile siduvad. Vastutate nende tingimuste korrapärase läbivaatamise eest kohaldatavate muudatuste osas. Teiepoolne veebilehe kasutamine pärast meiepoolset mis tahes tingimuste muudatuste avaldamist kujutab endast nende muudatustega nõustumist. Kui te nende tingimustega (mida võime aeg-ajalt muuta) ei nõustu või kui te ei ole selle veebilehega rahul, on teie ainus ja täieõiguslik lahendus selle veebilehe kasutamine peatada.

Ettevõtte Abbott Laboratories (edaspidi Abbott) sotsiaalmeedia kanalite kasutamise asjus vaadake palun meie sotsiaalmeedia kasutustingimusi.

LAHTIÜTLUSED
Te kinnitate ja nõustute alljärgnevaga.

a. Kuigi teeme oma parima, et edastada siin veebilehel värskeimaid uudiseid enda toodete ja teenuste kohta ning muud ettevõttet puudutavat teavet, ei taga me sellel veebilehel sisalduva teabe täpsust, kehtivust ega kohasust. Igaüks vastutab täielikult selle veebilehe kasutamise eest ja kannab kõik riskid. Teave esitatakse „NAGU ON“ ja see võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. Ettevõte Abbott Laboratories jätab endale õiguse teha teabega seoses igal ajal ja ilma ette teatamata täiendusi, kustutamisi või muudatusi.

b. ABBOTT LABORATORIES EI TEE MINGEID AVALDUSI EGA ANNA MINGEID KINNITUSI SEOSES SELLEL VEEBILEHEL POSTITATUD TEABE VÕI SISUGA. ABBOTT LABORATORIES ÜTLEB SIINKOHAL LAHTI KÕIGIST AVALDUSTEST JA KINNITUSTEST, MIS ON ANTUD KAS SELGESÕNALISELT VÕI VAIKIMISI, TULENEVAD SEADUSEST, LEPINGUST VÕI MILLESTKI MUUST, SEALHULGAS ÜTLEB ETTEVÕTE ILMA PIIRANGUTETA LAHTI KÕIGIST KAUBELDAVUSE, KINDLAL OTSTARBEL SOBIVUSE, OMANDIÕIGUSE VÕI MITTERIKKUMISE GARANTIIDEST. ABBOTT LABORATORIES EI VASTUTA MINGIL JUHUL MITTE MINGISUGUSTE KAHJUDE EEST, SEALJUHUL ILMA PIIRANGUTETA KA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE (SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULU), JÄRGNEVATE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SELLE VEEBILEHE OLEMASOLUST VÕI KASUTUSEST JA/VÕI SEAL AVALDATUD TEABEST VÕI SISUST, OLENEMATA SELLEST, KAS ABBOTT LABORATORIES ON NIISUGUSTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITANUD.

c. Abbott ei vastuta mingil moel kolmandatelt isikutelt saadud mis tahes teabe täpsuse, kehtivuse, ajakohasuse ja sobivuse eest ega anna nende suhtes garantiisid, sealhulgas linkide puhul, mis viivad kolmandate osapoolte lehtedele või sealt edasi. Kui sellel veebilehel ei ole teisiti sätestatud, et muuda, tsenseeri ega kontrolli Abbott Laboratories mingit kolmandate osapoolte esitatud sisu teadetetahvlitel, jututubades või muudes sarnastes veebilehel olevates foorumites. Niisugust teavet tuleb seetõttu käsitleda kahtlasena ja Abbott ei ole seda heaks kiitnud.

d. See veebileht võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis peegeldavad Abbotti praeguseid ootuseid seoses tulevaste sündmuste ja äriarendusega. Need tulevikku suunatud avaldused sisaldavad riske ja ebakindlust. Tegelikud arengud või tulemused võivad oluliselt erineda prognoositud tulemustest ja sõltuvad hulgast teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, praeguste uurimisprogrammide edukusest, pooleliolevate või tulevaste kliiniliste uuringute tulemustest, toodete jätkuvast turustamisest, ravimite regulatiivsetest heakskiitmistest, patentide kehtivusest ja jõustamisest, kaubandussuhete stabiilsusest ja üldistest majanduslikest tingimustest. Abbott püüab seda lehte regulaarselt uuendada, aga ei kanna sisu värskendamise osas mingisugust vastutust.

TEIEPOOLNE KASUTAMINE
Mõistate järgmist ning kinnitate selle ja nõustute sellega.

a. Seda veebilehte kasutades nõustute mitte häirima ega püüdma siinsel veebilehel või meie muudes serverites postitatud teavet. Samuti nõustute, et ei püüa mööda hiilida meie veebilehe turvaelementidest ja järgite kõiki kohaldatavaid, kohalikke, riiklikke, föderaalseid ja rahvusvahelisi seadusi, eeskirju ja määruseid.

b. Te annate Abbottile õiguse kasutada kogu teie poolt üles laaditud või muul viisil sellele veebilehele edastatavat sisu mis tahes Abbotti valitud viisil vastavalt siinsetele tingimustele ja Abbotti privaatsuseeskirjadele, sealhulgas, aga mitte piiravalt, kopeerides, kuvades, esitades või avaldades seda mis tahes formaadis, muutes teavet, lisades selle muude materjalide hulka või luua teabe alusel tuletatud teoseid.

c. Välja arvatud juhul, kui Abbott Laboratories on seda selgesõnaliselt öelnud ja selleks eelneva nõusoleku andnud, ei tohi konfidentsiaalset suhet luua juhul, kui selle veebilehe iga kasutaja peaks ettevõttele Abbott Laboratories edastama suuliseid, kirjalikke või elektroonilisi teateid (näiteks tagasiside, küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed jne). Kui mõni Abbotti veebileht nõuab või soovib sellise teabe esitamist ning et selline teave sisaldaks isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefoninumber), peab Abbott selle hankima ning seda kasutama ja säilitama viisil, mis on kooskõlas meie privaatsuseeskirjadega. Vastasel juhul loetakse selline edastamine ja niiviisi esitatud teave mittekonfidentsiaalseks ning Abbottil on õigus sellist teavet paljundada, avaldada või muul viisil kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas ja ilma piiranguteta vastavat teavet sisaldavate toodetega seotud teadustöö, arendus-, tootmis-, kasutus- või müügieesmärgil. Abbottile edastatava teabe saatja vastutab täielikult selle sisu eest, sealhulgas teabe tõepärasuse ja täpsuse ning teiste isikute varaliste või privaatsusõiguste mitterikkumise eest.

TOOTEMÄRGISTAMINE
Kui ei ole teisiti märgitud, on tootenimed, -kirjeldused ja märgised USA päritolu. Tooted ei pruugi olla kõikides riikides saadaval või võivad olla saadaval erineva kaubamärgi all, erinevates tugevustes või erinevate näidustuste alusel. Hulk loetletud tooteid on saadaval ainult retsepti alusel kohaliku tervishoiutöötaja kaudu. Välja arvatud juhul, kui Abbott Laboratories on seda selgesõnaliselt öelnud ja selleks eelneva nõusoleku andnud, ei tegele ükski ettevõtte Abbott Laboratories direktor, töötaja, agent ega esindaja, tema tütar- ja sidusettevõtted meditsiinilise nõustamise, diagnoosi panemise, ravi või muude meditsiiniteenuste osutamisega, mis loovad mingil viisil selle veebilehe kaudu arsti ja patsiendi suhte.

INTELLEKTUAALOMAND
Sellel veebilehel avaldatud teave, dokumendid ja nendega seotud graafika (edaspidi teave) kuulub ettevõtte Abbott Laboratories ainuomandisse, välja arvatud teave, mida kolmandate osapoolte pakkujad esitavad lepingu alusel Abbottile, tema tütar- või sidusettevõtetele. Teabe kasutamise luba antakse tingimusel, et (1) ülaltoodud autoriõiguse märge lisatakse kõigile eksemplaridele; (2) teabe kasutamine toimub ainult informatiivsetel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel või isiklikul otstarbel; (3) teavet ei muudeta mingil viisil; ja (4) sellel veebilehel saadaolevat graafikat ei kasutata lisatud tekstist eraldi. Abbott ei vastuta kolmandate osapoolte pakutava sisu eest ja teil on keelatud sellise materjali levitamine ilma autoriõiguse omaniku loata. Välja arvatud juhul, kui eespool tulenevast on lubatud, ei anta ühelegi isikule ettevõtte Abbott Laboratories patendi, kaubamärgi või muu omandiõiguse alusel litsentsi ega otseseid ega kaudseid õigusi.

Sellel veebilehel olevaid Abbotti kaubamärke, kaubanimesid, kaubanduslikku välimust ja tooteid ei tohi kasutada ilma ettevõtte Abbott Laboratories eelneva kirjaliku loata, välja arvatud ettevõtte toote või teenuste tuvastamiseks.

Kui arvate, et teie töö on kopeeritud ja see on siinsel lehel juurdepääsetav viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist, võite Abbottit sellest teavitada, esitades meie autoriõiguste ametnikule kirjalikult järgmise teabe:

 1. väidetavalt rikutud autoriõigusega kaitstud töö identifitseerimine;
 2. väidetavalt rikutud materjali identifitseerimine ja mõistlikult piisav teave, mis võimaldab Abbottil materjali leida;
 3. teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 4. teie kinnitus heauskse veendumuse kohta, et vaidlustatud kasutamine rikub õiguseid ega ole lubatud;
 5. kinnitus, mis on tehtud, võttes arvesse valevande andmise eest määratavat karistust, et teie teates sisalduv ülalnimetatud teave on õige ja et olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel; ja
 6. autoriõiguse omaniku või tema nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri.
 7. Väidetava rikkumise kohta teate esitamiseks võtke palun ühendust Abbotti määratud esindajaga järgmisel aadressil:

  Abbott Laboratories
  Attn:Trademark Department
  100 Abbott Park Road
  Dept. 377 Bldg. AP6A-1
  Abbott Park, IL 60064
  E-post: trademarks@abbott.com

  PRIVAATSUS JA TURVALISUS
  Abbott on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele Internetis. Mõistame oma klientide ja veebilehe külastajate privaatsuse olulisust. Meiepoolse isikuandmete kasutamise suhtes kohaldatakse privaatsuseeskirju ning meie veebilehe külastamisel ja kasutamisel nõustute sellega, et niisugused eeskirjad on teile siduvad.

  Kinnitate ja nõustute, et kui esitate lehel Abbott.com enda isikuandmeid, puudub sellega seoses täielik garantii või turvalisus, kuigi Abbott on kehtestanud turvameetmed, et takistada volitamata juurdepääsu või infopüüki. KUI VAATAMATA MEIE JÕUPINGUTUSTELE LEIAB ASET EBATÕENÄOLINE INFOPÜÜK VÕI LUBAMATU LIGIPÄÄS ANDMETELE, EI VASTUTA ABBOTT NIISUGUSE INFOPÜÜGI EGA LUBAMATU JUURDEPÄÄSU EEST, SAMUTI EI VASTUTA ETTEVÕTTE MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI JÄRGNEVATE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULU), MIS KLIENDILE VÕI KASUTAJALE TEKKIDA VÕIVAD, OLENEMATA SELLEST, ABBOTT ON NIISUGUSTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST EELNEVALT TEAVITANUD. ABBOTT EI GARANTEERI SELGESÕNALISELT EGA KAUDSELT, ET MIS TAHES KLIENDI ESITATUD TEAVE ON INFOPÜÜGI VÕI LUBAMATU JUURDEPÄÄSU SUHTES PUUTUMATU, SAMUTI EI ANNA ETTEVÕTE MINGEID KAUBELDAVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL SOBIVUSEGA SEOTUD VAIKIMISI GARANTIISID. IGA KLIENT VASTUTAB OMA SALASÕNA KONFIDENTSIAALSUSE TAGAMISE EEST.

  VASTUTUSE PIIRAMINE
  Abbott ei võta endale vastutust materjalide, teabe ja arvamuste eest, mis on antud või postitatud sellel veebilehel või seal muul viisil kättesaadavaks tehtud. Nende materjalide, andmete ja arvamuste kasutamine toimub ainult teie vastutusel. Abbott ei võta endale mingit vastutust vigastuste või kahjustuste eest, mis tulenevad selle veebilehe või seal oleva sisu kasutamisest.

  SEE ABBOTTI VEEBILEHT, LEHEL OLEV SISU JA VEEBILEHEL VÕI SELLE KAUDU SAADAVAL OLEVAD TOOTED NING TEENUSED ON TEHTUD KÄTTESAADAVAKS „NAGU ON” JA „KUI ON SAADAVAL” ALUSEL KOOS KÕIGI VIGADEGA. ABBOTT, SELLE TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED, MÜÜJAD, NENDE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID (EDASPIDI ABBOTTI OSAPOOLED) EI VASTUTA MINGIL JUHIL MITTE MINGISUGUSTE KAHJUDE EEST MIS TAHES ÕIGUSNORMIDE ALL, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST VEEBILEHE VÕI SELLE SISU, VEEBILEHE VÕI MIS TAHES LINGITUD SAIDI KAUDU VÕI SEAL PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST, SEALHULGAS EI VASTUTA ETTEVÕTE MINGITE ERILISTE, KAUDSETE, KARISTUSLIKE, JUHUSLIKE, HOIATAVATE VÕI JÄRGNEVATE KAHJUDE EEST, KAASA ARVATUD, AGA MITTE PIIRAVALT ISIKUKAHJU, SAAMATA JÄÄNUD TULU JA SELLISTE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VIIVITUSTEST, TEENUSEKATKESTUSTEST, VIIRUSTEST, ANDMETE VÕI ELEKTROONILISE KIRJAVAHETUSE KUSTUTAMISEST, VIGADEST, ÄRAJÄTMISTEST VÕI MUUDEST SIINSEL VEEBILEHEL VÕI SELLE SISUS OLEVATEST EBATÄPSUSTEST OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON ABBOTTI POOLSE HOOLETUSEGA VÕI KAS ABBOTT ON NIISUGUSTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITANUD. Mõni osariik ei luba vastutuse piiramist, nii et see säte ei pruugi teie suhtes kehtida.

  JUHIME TÄHELEPANU, ET SELLELE JA TEISTELE ABBOTTILE, SELLE TÜTAR- VÕI SIDUSETTEVÕTTELE KUULUVATE VÕI NENDE POOLT HALLATAVATE VEEBILEHTEDE SUHTES VÕIDAKSE KOHALDADA TÄIENDAVAD ÕIGUSLIKUD TEATED, LAHTIÜTLUSED NING MUUD TINGIMUSED.

  ÜLDINE
  Nõustute, et need tingimused kirjeldavad antud teemal kogu meievahelist lepingut. Abbott.com loodi ja see tegutseb Illinoisi osariigi seaduste alusel. Illinoisi osariigi seadused reguleerivad siinseid tingimusi, rakendamata õigusnormide kollisiooni põhimõtteid. Kui pädev kohus või jurisdiktsioon leiab, et siinsete tingimuste mis tahes säte on kehtetu või jõustamatu, nõustute, et nende tingimuste muud sätted jäävad jõusse. Nõustute, et olenemata mis tahes kohaldatavast seadusest ei saa te esitada nõuet või hagi, mis on seotud veebilehega Abbott.com või siinsete tingimustega, rohkem kui üks (1) aasta pärast sellise nõudeõiguse või hagi tekkimist.