ETTEVÕTTE ABBOTT LABORATORIES PRIVAATSUSEESKIRJAD

Jõustumise kuupäev: 15. juuli 2019

ABBOTTI VEEBIPÕHISED PRIVAATSUSEESKIRJAD
ELIS ASUVATELE ISIKUTELE

Isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi GDPR) jõustus 25. mail 2018. GDPR kohustab meid jagama täiendavat teavet lisaks sellele, mis on sätestatud siinsetes privaatsuseeeskirjades. Palun klõpsake siia, et vaadata teavet, mida me GDPRist tulenevalt jagama peame.

Need privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas käitleme isikuandmeid, mille esitate meile Abbotti (sealhulgas selle tütar- ja sidusettevõtete) kontrolli all olevatel veebilehtedel, mis suunavad siinsete privaatsuseeskirjade juurde (edaspidi Abbotti veebilehed). Siinsed privaatsuseeskirjad kirjeldavad ka teatavate teistsugust tüüpi andmete kogumist Abbotti veebilehtedel.

Neid privaatsuseeskirju ei rakendata isikuandmetele, mida teilt kogutakse võrguväliselt, Abbotti veebilehtedele, mis ei suuna siinsete privaatsuseeskirjade juurde, või kolmandate osapoolte veebilehtedele, millele Abbotti veebilehed suunata võivad. Teiepoolse nende Abbotti veebilehtede kasutamise suhtes, mis suunavad siinsete privaatsuseeskirjade juurde, kohaldatakse privaatsuseeskirju ja kasutustingimusi. Palun lugege need privaatsuseeskirjad läbi enne Abbotti veebilehtede kasutamist või meile isikuandmete esitamist.

KUIDAS ON KÄESOLEVATES PRIVAATSUSEESKIRJADES ISIKUANDMEID MÄÄRATLETUD?

Isikuandmed tähendavad teavet, mille alusel teid tuvastatakse või mida saab mõistlikult teie tuvastamiseks kasutada ning mis esitatakse Abbotti veebilehtedel või kogutakse seal ja mida Abbott ligipääsetaval kujul säilitab. Isikuandmed on näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

MILLIST LAADI TEAVET ABBOTT VÕRGUS KOGUB?

 • Teie esitatavad isikuandmed 
  Abbott kogub isikuandmeid, mida sisestate Abbotti veebilehtede andmeväljadele. Näiteks võite esitada oma nime, postiaadressi, e-posti aadressi ja/või muid andmeid, et saada teavet erinevatel teemadel, registreeruda Abbotti programmides, võtta ühendust Abbotti klienditeenindusega või vastata Abbotti küsitlustele. Oma privaatsuse kaitsmiseks ei tohi te Abbottile esitada mingit teavet, mida selgesõnaliselt ei nõuta.
 • Teatuava muu tehnilise ja veebilehitsemist puudutava teabe passiivne kogumine 
  Abbotti veebilehed võivad koguda teavet teie Abbotti veebilehtede külastamise kohta, ilma et niisugust teavet aktiivselt esitaksite. Niisugune teave võib hõlmata näiteks teie veebilehitseja tüüpi ja keelt, operatsioonisüsteemi, teie IP-aadressi, enne ja pärast Abbotti veebilehte külastatud saitide URLe, veebiotsingut, mis tõi teid Abbotti veebilehele, veebilehti ja reklaame, mida vaatate, ning linke, millel Abbotti veebilehel klõpsate. Seda teavet võib koguda erinevate tehnoloogiate, näiteks küpsiste, Internetimärgiste ja veebimajakate abil. Teie veebilehitseja edastab automaatselt Abbotti veebilehtedele teatud teavet, näiteks äsja külastatud veebilehe URLi ja teie arvutis kasutatava veebilehitseja versiooni.

KAS ABBOTT KOGUB TUNDLIKKE ISIKUANDMEID?

Abbott kogub mõne Abbotti veebilehe kaudu isikuandmeid, näiteks tervisealast teavet, mida osade jurisdiktsioonide andmekaitseseaduste kohaselt tundlikuks peetakse. Abbott võtab niisuguste andmete töötlemisel kohaliku seadusandluse alusel nõutud täiendavaid meetmeid. Lisaks võivad eraldiseisvad Abbotti tütar- või sidusettevõtted võtta meetmeid, et vastata kohalikele kohandatud või sotsiaalsetele ootustele niisuguse teabe kohta. Meile tundlike isikuandmete edastamisel nõustute sellega, et Abbott neid andmeid kogub, edastab, salvestab ja töötleb.

KUIDAS KASUTAB ABBOTT MINU EDASTATUD ISIKUANDMEID?

Abbott kasutab teie Abbotti veebilehtede kaudu esitatud isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks ja tõhusa klienditeeninduse pakkumiseks.

Samuti võime kasutada niisuguseid isikuandmeid muudel ärilistel eesmärkidel, näiteks pakkumaks teile võimalust saada teateid Abbotti toodete või teenuste kohta, kutsumaks teid osalema meie tooteid puudutavates küsitlustes või teavitamaks teid eripakkumistest.

KAS ABBOTT SEOB MINU ABBOTTI VEEBILEHEL ESITATUD ISIKUANDMEID TEISTE MIND PUUDUTAVATE ISIKUANDMETEGA?

 • Abbott võib siduda ühel Abbotti veebilehel kliendi poolt esitatud isikuandmed selliste isikuandmetega, mille klient on esitanud mõnel teisel Abbotti veebilehel.
 • Abbott võib ühendada teie võrgus esitatud isikuandmed võrguväliste kirjetega.
 • Abbott võib ühendada isikuandmeid, mille olete meile edastanud isiklikult, kolmandate osapoolte esitatud andmetega.
 • Kasutame niisuguseid konsolideeritud andmeid selleks, et saaksime Abbotti veebilehti ja tooteid paremini kujundada, teile teavet edastada, meie turundus- ja uurimistegevuse tõhustamiseks ning muude äritoimingute lihtsustamiseks.

MIS VALIKUD ON MUL SEOSES SELLEGA, KUIDAS ABBOTT KOGUB, KASUTAB JA AVALDAB MINU ISIKUANDMEID?

Võite alati piirata nende isikuandmete hulka ja tüüpi, mida Abbott teie kohta saab, jättes mis tahes isikuandmed Abbotti veebilehtedel olevatesse vormidesse või andmeväljadesse sisestamata. Saame teile teatud veebiteenuseid pakkuda vaid siis, kui edastate meile asjakohased isikuandmed. Muud Abbotti veebilehtede osad võivad küsida, kas soovite liituda meie kontaktloenditega teile huvipakkuvate pakkumiste, kampaaniate või lisateenuste saamiseks, või kas tahate neist loobuda.

KAS ABBOTT JAGAB ISIKUANDMEID KOLMANDATE OSAPOOLTEGA?

 • Abbott ei müü ega litsentsi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele muul juhul kui tootesarja või -osakonna müümise või võõrandamise korral või ühise turundusprogrammi puhul.
 • Abbott võib jagada teie isikuandmeid selliste kolmandate osapooltega, kellega koos Abbott mingit toodet või teenust reklaamib või kellega koos ta mõnda programmi või tegevust läbi viib. Abbotti kohustus on teavitada teid siis, kui registreerite end mõnda programmi, mida viiakse läbi koos mingi teise ettevõttega, kes võib taotleda ligipääsu teie isikuandmetele.
 • Abbott võib jagada teie isikuandmeid ka müüjatega, keda Abbott kasutab allhankijana enda äritegevuste korraldamiseks. Kui Abbott edastab teie isikuandmeid müüjatele, et need aitaksid meid meie äritegevuses, peab Abbott nõudma nendelt müüjatelt teie isikuandmete konfidentsiaalsuse säilitamist ja teie isikuandmete kasutamist üksnes Abbottiga seotud tööülesannete täitmiseks.
 • Abbott võib jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega seoses oma tootesarja või -osakonna müügi või võõrandamisega, et ostja saaks teile jätkuvalt teavet ja teenuseid pakkuda.
 • Abbott jätab endale õiguse avalikustada teie isikuandmeid, et vastata valitsusasutuste volitatud teabenõuetele, tegeleda riiklikku julgeolekut puudutavate olukordadega või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

KELLEL ABBOTTIS ON JUURDEPÄÄS MINU ISIKUANDMETELE?

Isikuandmetele pääseb ligi piiratud hulk Abbotti töötajaid. Koolitame oma töötajaid privaatsuse olulisuse osas ja selles, kuidas klientide andmeid õigesti ning turvaliselt käidelda ja hallata.

KUIDAS KINDLUSTAB ABBOTT ISIKUANDMETE KAITSE?

Abbott kohustub kindlustama iga veebilehe, mis kogub isikuandmeid. Sellegipoolest ei saa tagada Internetis edastavate isikuandmete konfidentsiaalsust. Soovitame teil tungivalt olla isikuandmete, iseäranis tervisealaste isikuandmete Internetis edastamisel ettevaatlik. Abbott ei saa tagada, et volitamata kolmandad osapooled ei pääse ligi teie isikuandmetele. Seetõttu peate te isikuandmete esitamisel Abbotti veebilehtedel kaaluma niisuguse tegevuse kasusid ja ohtusid.

Lisaks kuvavad siinsete privaatsuseeskirjade alla kuuluvad Abbotti veebilehed hoiatuse alati, kui suundute veebilehele, mida Abbott ei kontrolli või mis ei kuulu Abbotti privaatsuseeskirjade kohaldamisalasse. Sellisel juhul peaksite enne isikuandmete esitamist vaatama niisuguse kolmanda osapoole privaatsuseeskirju.

KAS ABBOTT EDASTAB ISIKUANDMEID ERINEVATESSE JURISDIKTSIOONIDESSE?

Abbott säilitab andmeid turvatud serverites, mis asuvad erinevates riikides üle kogu maailma. Juhime tähelepanu, et teavet, mille meile edastate või mille me saame teiepoolse Abbotti veebilehtede kasutamisel tulemusel, võidakse töödelda riikides ja edastada riikidesse, mille resident te ei ole, see puudutab ka Ameerika Ühendriike. Selliste riikide privaatsust ja andmekaitset puudutavad seadused ei pruugi olla võrdsed teie elukohariigi seadustega. Abbotti veebilehtede kasutamisel ja sealsetes tegevustes osalemisel või meile enda andmete esitamisel nõustute niisuguse teabe kogumise, edastamise, salvestamise ning töötlemisega sellistes riikides ja sellistesse riikidesse.

KUIDAS KAITSEB ABBOTT LASTE ERAELU PUUTUMATUST?

Abbott ei kogu ega kasuta teadlikult Abbotti veebilehtedel mingeid laste isikuandmeid (laste all peame silmas alla 18-aastaseid alaealisi isikuid). Me ei luba teadlikult lastel tellida oma tooteid, meiega ühendust võtta või mis tahes meie võrguteenuseid kasutada.

Kui olete lapsevanem ja saate teada, et teie laps on meile andmeid edastanud, võtke palun meiega ühel alltoodud viisil ühendust ja teeme teiega selle probleemi lahendamiseks koostööd.

KUIDAS SAAN ISIKUANDMEID PARANDADA VÕI NEID OLEMASOLEVATEST KLIENDIREGISTRITEST KUSTUTADA?

Võite esitada taotluse, et eemaldaksime teie isikuandmed oma kehtivatest kliendiregistritest või parandaksime neid. Palun teavitage meid oma soovidest, võttes meiega ühendust ühel alltoodud viisil. Meie registri eesmärgipärasuse säilitamiseks hoiame alles teatud teie äritehingutega seoses esitatud isikuandmed.

MIKS KASUTAVAD ABBOTTI VEEBILEHED KÜPSISEID JA MUID JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID?

Küpsis on fail, mille meie veebiserver võib teie arvutisse saata siis, kui külastate Abbotti veebilehte. Seejärel salvestatakse niisugune fail teie arvutisse. Pärast seda, kui olete sisestanud isikuandmed Abbotti veebilehe vormi või andmeväljale võib Abbott kasutada küpsiseid ja teatud muid tehnoloogiaid, et lubada vastaval veebilehel jätta meelde teie eelistusi, näiteks teie sageli külastatavaid veebilehe jaotisi ja kui soovite, siis teie kasutajatunnuse.

Passiivsed teabekogumise tehnoloogiad võivad muuta teiepoolse Abbotti veebilehtede kogumise lihtsamaks, võimaldades Abbottil pakkuda paremat teenindust, kohandada saite vastavalt tarbija eelistustele, koostada statistikat, analüüsida suundumusi ning hallata ja täiustada muul viisil Abbotti veebilehti. Teatud Abbotti veebilehed ei pruugi ilma passiivsete teabekogumise tehnoloogiate kasutamiseta toimida.

Rohkem teavet küpsiste kohta saate lehelt www.allaboutcookies.org.

MILLISEID KÜPSISEID JA MUID JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID ABBOTTI VEEBILEHED KASUTAVAD?

 • Abbotti veebilehed kasutavad seansiküpsiseid. Seansiküpsised on ajutised infokillukesed, mis kustutatakse siis, kui sulgete veebilehitseja akna või lülitate arvuti muul moel välja. Seansiküpsiseid kasutatakse näiteks meie veebilehtedel navigeerimise parandamiseks, külastajatel sobimatu teabe esitamise keelamiseks (leht jätab meelde eelnevad sellises vanuses või sellistest riikidest külastajad, mis asuvad väljaspool täpsustatud parameetreid, ja keelab hilisemad muudatused) ning statistiliste koondandmete kogumiseks.
 • Abbotti veebilehed kasutavad püsivaid küpsiseid. Püsivad küpsised on püsivamad infokillukesed, mis paigutatakse teie arvuti kõvakettale ja mis jäävad sinna seni, kuni küpsise kustutate. Püsivad küpsised salvestavad teie arvutisse teavet arvukatel põhjustel, näiteks teatud varasemalt esitatud teabe hankimiseks (nt salasõnad), veebilehe külastajate poolt kõige väärtuslikumaks peetava teabe kindlaks tegemiseks ja veebilehe pidevaks kohandamiseks teie eelistuste alusel. Niisuguse lehe poolt teie arvutisse salvestatud püsivad küpsised võivad sisaldada isikuandmeid, kuid ainult siis, kui olete registreerunud või andnud muul viisil oma nõusoleku enda sellel lehel esitatud isikuandmete säilitamiseks. Vastasel juhul teab meie veebilehe server vaid seda, et lehele on tulnud teie küpsistega tuvastamata külastaja.
 • Abbotti veebilehed kasutavad veebimajakaid (tuntud ka kui Internetimärgised, ühe piksli GIFid, selged GIFid ja nähtamatud GIFid). Veebimajakas on väike graafiline kujund veebilehel või e-kirjas, mida kasutatakse vaadatud lehtede või avatud kirjade jälgimiseks. Veebimajakad näitavad veebilehe serveri teavet, näiteks IP-aadressi ja veebilehitseja tüüpi, mis on seotud külastaja arvutiga. Veebimajakaid võib lisada veebireklaamidesse, mis toovad inimesed meie saidile, ja meie saidi erinevatele lehtedele. Veebimajakad jagavad meile teavet selle kohta, kui mitu korda on lehte avatud ja millist teavet on seal vaadatud.

MILLISED ON MINU VALIKUD SEOSES ABBOTTI POOLSE KÜPSISTE JA MUUDE JÄLGIMISTEHNOLOOGIATE KASUTAMISEGA?

Kindlad valikud, mis teile seoses Abbotti poolse küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamisega antakse, varieeruvad veebilehtede kaupa.

 • Mõnel Abbotti veebilehel võidakse küsida teie nõusolekut küpsiste ja/või muude jälgimistehnoloogiate kasutamiseks sellel veebilehel. Küpsised, mis on vajalikud lehe toimimiseks, jäävad kasutusse olenemata sellest, kas olete oma nõusoleku andnud. Teised küpsised ja jälgimistehnoloogiad lülitatakse välja seni, kuni annate nende kasutamiseks oma nõusoleku. Selle tulemusel võib lehe toimimine väheneda, kuni otsustate anda oma nõusoleku küpsiste ja jälgimistehnoloogiate kasutamiseks.
 • Mõnel Abbotti veebilehel võidakse teile kuvada eelistusi puudutavaid küsimusi või kastikesi, mis võimaldavad teil teha märge, kui te ei soovi vastava veebilehe poolset küpsiste või muude jälgimistehnoloogiate kasutamist, mis ei ole vajalikud lehe toimimiseks. Kui otsustate niisugusest valikust loobuda, võib see vähendada lehe toimimist.
 • Mõni veebilehitseja võimaldab teil piirata või keelata küpsiste või muude jälgimisvahendite kasutamist. Palun vaadake selleks oma veebilehitseja juhiseid (enamasti asuvad need menüünupu „Abi“ all).

KUIDAS SAAN ABBOTTIGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on küsimusi meile edastatud isikuandmete kasutamise, muutmise või kustutamise kohta või kui soovite loobuda Abbotti ettevõtete või teatud Abbotti programmide edasistest teadetest, võtke palun meiega ühendust, klõpsates külastataval veebilehel oleval nupul „Kontakt“. Teise võimalusena võite saata kirja järgmisel aadressil:

Att: Data Protection Officer
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

Igasuguse kirjavahetuse korral Abbottiga lisage palun e-posti aadress, mida kasutasite registreerimisel (kui see on vajalik), veebilehe aadress või kindel Abbotti programm, mille raames te isikuandmeid edastasite (nt Abbott.com vms) ja oma taotluse üksikasjalik selgitus.

Kui soovite oma isikuandmeid kustutada, muuta või parandada ja võtate meiega ühendust e-posti teel, lisage pealkirjareale vastavalt vajadusele märksõna „Kustutamistaotlus“ või „Muutmis-/parandustaotlus“. Teeme oma parima, et vastata kõigile mõistlikele päringutele õigeaegselt.

KUIDAS TEAN, KAS ABBOTT ON NEID EESKIRJU VÄRSKENDANUD?

Ilma, et see kahjustaks teie seadusest tulenevaid õiguseid, jätab Abbott endale õiguse muuta neid privaatsuseeskirju ilma eelneva teatiseta, et järgida tehnoloogilisi arenguid, regulatiivseid ja seadusmuudatusi ning häid äritavasid.

Kui Abbott muudab oma privaatsustavasid, kajastab neid muudatusi siinsete privaatsuseeskirjade uuendatud versioon ja teavitame teid sellistest muudatustest, uuendades privaatsuseeskirjade päises olevat jõustumise kuupäeva.