INTERNETINĖS SĄLYGOS

Jūsų prieiga prie Abbott.com priklauso nuo Sąlygų, kurios gali būti laikui bėgant atnaujinamos be įspėjimo, laikymosi. Naudodamiesi Interneto svetaine jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote būti saistomas šių Sąlygų, kurios gali būti keičiamos, taip pat sutinkate su mūsų Privatumo politika, kuri yra šių Sąlygų dalis. Jūs esate atsakingas už reguliarų šių Sąlygų peržiūrėjimą dėl padarytų pakeitimų. Jūsų naudojimasis šia Internetine svetaine po Sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais. Jeigu jūs nesutinkate su šiomis Sąlygomis (jos gali būti keičiamos) ar esate nepatenkinti naudojimusi šia Internetine svetaine, jūsų vienintelis sprendimas - nesinaudoti šia Interneto svetaine.

Dėl „Abbott laboratorijų“ („Abbott“) socialinės žiniasklaidos kanalų žiūrėkite mūsų socialinės žiniasklaidos „Terms of Use“ (Naudojimo sąlygas).

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad:

a) nors mes stengiamės pateikti šioje Interneto svetainėje pačius naujausius mūsų gaminių ir paslaugų patobulinimus, taip pat kitą informaciją, susijusią su mūsų bendrove, tačiau mes negarantuojame šioje Interneto svetainėje esančios informacijos tikslumo, efektyvumo ir tinkamumo. Kiekvienas asmuo prisiima visišką atsakomybę, kylančią dėl šios Interneto svetainės naudojimo. Informacija pateikiama tokia, KOKIA YRA, ir gali būti su techniniais netikslumais ar tipografinėmis klaidomis. „Abbott laboratorijos“ pasilieka teisę daryti papildymus, pakeitimus ar ištrinti informaciją bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo;
 

b) „ABBOTT LABORATORIJOS“ NEREIŠKIA JOKIŲ SKUNDŲ AR GARANTIJŲ DĖL ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PASKELBTOS INFORMACIJOS AR TURINIO. „ABBOTT LABORATORIJOS“ ATSISAKO VISŲ AKIVAIZDŽIŲ AR NUMANOMŲ SKUNDŲ IR GARANTIJŲ, KYLANČIŲ IŠ TEISĖS, SUTARTIES AR KITU PAGRINDU, ĮSKAITANT, TAČIAU NE TIK, PERKAMUMO, PASKIRTIES AR NAUDOJIMO ATITIKIMO, AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „ABBOTT LABORATORIJOS“ NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, TAČIAU NE TIK, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ) ŠALUTINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS BUVIMO AR NAUDOJIMO, IR / AR JOJE PASKELBTOS INFORMACIJOS AR TURINIO, NEPAISANT TO, AR „ABBOTT LABORATORIJOS“ BUVO ĮSPĖTOS APIE ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ;
 

c) „Abbott“ neatsako ir neteikia jokių garantijų dėl informacijos ar turinio, gautų iš trečiųjų šalių, įskaitant, trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, tikslumo, efektyvumo, savalaikiškumo ir tinkamumo. Nebent kitaip nurodyta šioje Interneto svetainėje, „Abbott laboratorijos“ netaisys, necenzūruos ir nekontroliuos jokio trečiųjų šalių pateikto turinio ar skelbimų lentos, pokalbių kanalų ar kitų panašių forumų, paskelbtų šioje Interneto svetainėje. Tokia informacija turėtų būti vertinama atsargiai ir nėra „Abbott“ skatinama;
 

d) šioje Interneto svetainėje gali būti perspektyvių pareiškimų, kurie atspindi „Abbott“ turimus lūkesčius dėl ateities įvykių ir verslo vystymo. Perspektyvūs pareiškimai yra rizikingi ir neapibrėžti. Realūs patobulinimai ar rezultatai gali skirtis nuo planuotų ir priklauso nuo daugelio faktorių, įskaitant, bet ne tik, mokslinių tyrimų programų sėkmę, nepasibaigusius ar būsimus klinikinius bandymus, vykdomą gaminių komercinimą, farmacininkų pritarimą, patentų galiojimą ir vykdymą, verslo santykių stabilumą ir bendras ekonomines sąlygas. „Abbott“ ketina atnaujinti šios Interneto svetainės turinį, bet neįsipareigoja to daryti.

JŪSŲ NAUDOJIMAS

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad:

a) naudodamiesi šia Interneto svetaine jūs netrikdysite ir neperduosite mūsų elektroninės informacijos, paskelbtos šioje Interneto svetainėje ar kituose mūsų serveriuose. Jūs taip pat nebandysite išvengti saugumo priemonių mūsų Interneto svetainėje ir laikysitės visų vietinių, nacionalinių, federacinių ir tarptautinių teisės aktų ir taisyklių normų;
 

b) suteikiate „Abbott“ teisę naudoti visą jūsų pateiktą turinį šioje Interneto svetainėje atsižvelgiant į šias Sąlygas ir Privatumo politiką bet kuriuo „Abbott“ pasirinktu būdu, įskaitant, be ne tik, kopijų darymą, rodymą, paskelbimą ir atlikimą bet kokiu formatu, taisymą, įtraukimą į kitą medžiagą ar susijusio darbo parengimą;
 

c) konfidencialumas netaikomas šios Interneto svetainės naudotojo žodiniam, rašytiniam ar elektroniniam pranešimui, skirtam „Abbott laboratorijoms“ (t. y. grįžtamajam ryšiui, klausimams, komentarams, pasiūlymams, idėjoms ir kt.), nebent tai buvo aiškia nurodyta ir iš anksto sutarta su „Abbott laboratorijomis“. Jeigu kurioje nors „Abbott“ internetinėje svetainėje reikalaujama ar prašoma pateikti tokią informaciją, ir jei tokią informaciją sudaro asmenį identifikuojanti informacija (pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris), „Abbott“ tokią informaciją gauna, naudoja ir saugo pagal Privatumo politikos nuostatas. Kitu atveju tokia informacija bus laikoma nekonfidencialia ir „Abbott“ galės ją atkurti, paskelbti ar kitaip ją naudoti bet kokiais tikslais, įskaitant, bet ne tik, mokslinius tyrimus, gamybą, gaminių, kuriuose yra ši informacija, naudojimą ir pardavimą. Informacijos siuntėjas yra visiškai atsakingas už jos turinį, taip pat jos teisingumą ir tikslumą bei neprieštaravimą kitų asmenų nuosavybės ar asmens teisėms.

JŪSŲ NAUDOJIMAS

Jeigu nenurodyta kitaip, gaminių pavadinimai, aprašymai ir ženklinimas yra JAV kilmės. Gaminiai gali būti prieinami ne visose šalyse arba gali skirtis jų pavadinimai, stiprumas ir indikacijos. Daugelį produktų galima įsigyti tik su gydytojo receptu. „Abbott laboratorijų“, jos patronuojamų ir susijusių bendrovių vadovai, darbuotojai, agentai ar atstovai negali teikti gydymo patarimų, nustatyti diagnozių, siūlyti gydymo ar kitų medicininių paslaugų, kas sąlygotų gydytojo - paciento santykio sukūrimą šioje Interneto svetainėje, jeigu neišdėstyta aiškiai ir nesuderinta iš anksto su „Abbott laboratorijomis“.
 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ. Šioje Interneto svetainėje esanti informacija, dokumentai ir susiję vaizdai („Informacija“) yra išimtinė „Abbott laboratorijų“ nuosavybė, išskyrus trečiųjų šalių pagal susitarimą pateiktą informaciją „Abbott“, jos patronuojamoms ar susijusioms bendrovėms. Leidimas naudoti Informaciją suteikiamas, jeigu: 1) nurodomas pranešimas apie autorių teises visose kopijose; 2) Informacija naudojama tik informaciniu ir nekomerciniu ar tik asmeniniu tikslu; 3) Informacija nėra pakeičiama; 4) šioje Interneto svetainėje esantys vaizdai naudojami tik su jiems priklausančiais tekstais. „Abbott“ neatsako už trečiųjų šalių pateiktą turinį ir jūs negalite platinti tokios medžiagos be autorių teisių savininko leidimo. Joks išreikštas ar tariamas leidimas ar teisė nėra suteikiami jokiam asmeniui pagal „Abbott laboratorijų“ patentą, prekių ženklą ar kitą nuosavybės teisę, išskyrus tai, kas nurodyta aukščiau.
 

„Abbott“ prekių ženklų, pavadinimų, dizaino ir gaminių naudojimas yra draudžiamas be išankstinio raštiško „Abbott laboratorijų“ sutikimo, išskyrus bendrovės gaminių ir paslaugų identifikavimą.
 

Jeigu jūs manote, kad jūsų darbas buvo nukopijuotas ir yra prieinamas Interneto svetainėje, kas sudaro autorių teisių pažeidimą, jūs galite pranešti apie tai „Abbott“, informuodami raštu mūsų autorių teisių agentą ir pateikdami tokią informaciją:
 

  1. Autoriaus teisėmis saugomo darbo, dėl kurio įvyko pažeidimas, identifikavimo duomenis;
  2. Medžiagos, kuri yra galimo pažeidimo objektas, identifikavimo informaciją ir informaciją, pagrįstai leidžiančią „Abbott“ ją nustatyti;
  3. Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
  4. Pareiškimą, kad jūs tikite, kad ginčijamas naudojimas yra pažeidžiantis autorių teises ir neteisėtas;
  5. Pareiškimą, kad jūsų pateikta informacija yra teisinga ir, kad jūs esate autorių teisių savininkas ar asmuo, įgaliotas veikti savininko vardu, priešingu atveju jums gali būti skirta nuobauda dėl melagingos informacijos pateikimo; ir
  6. Autorių teisių savininko ar asmens, įgalioto veikti savininko vardu, elektroninį ar fizinį parašą.
     

Pranešimą siųskite „Abbott“ paskirtam agentui žemiau nurodytu adresu:
 

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
El. paštas: trademarks@abbott.com
 

PRIVATUMAS IR SAUGUMAS. „Abbott“ įsipareigoja apsaugoti jūsų privatumą elektroninėje erdvėje. Mes suprantame, koks svarbus yra mūsų klientų ir Interneto svetainės lankytojų privatumas. Mes naudojame identifikuojančią informaciją vadovaudamiesi mūsų Privatumo politika, su kuria jūs sutinkate prisijungdami ir naudodamiesi mūsų Interneto svetaine.
 

Pateikdami asmenį identifikuojančią informaciją Abbott.com, kur „Abbott“ saugo ją nuo neteisėto priėjimo ar perėmimo, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad nėra absoliučių saugumo garantijų. MAŽAI TIKĖTINU PERĖMIMO AR NETEISĖTO PRIĖJIMO ATVEJU „ABBOTT“ NEATSAKO UŽ TOKĮ PERĖMIMĄ AR NETEISĖTĄ PRIĖJIMĄ, AR TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR ŠALUTINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ) KLIENTO PATIRTUS NUOSTOLIUS, NEPAISANT TO, AR „ABBOTT“ BUVO ĮSPĖTA APIE ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ. „ABBOTT“ AIŠKIAI AR NUMANOMAI NEGARANTUOJA, KAD KLIENTO PATEIKTA INFORMACIJA BUS APSAUGOTA NUO BET KOIO PERĖMIMO AR NETEISĖTO PRIĖJIMO IR NEPATEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL PERKAMUMO, PASKIRTIES IR NAUDOJIMO ATITIKIMO. KIEKVIENAS KLIENTAS ATSAKO UŽ SAVO SLAPTAŽODŽIO KONFIDENCIALUMO IŠSAUGOJIMĄ.
 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. „Abbott“ neatsako už medžiagą, informaciją ir nuomones, pateiktas, paskelbtas ar kitaip esančias šioje Interneto svetainėje. Tik jūs atsakote pasikliaudami šia medžiaga, informacija ar nuomonėmis. „Abbott“ neatsako už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl naudojimosi šia Interneto svetaine ar joje esančiu turiniu.
 

ŠI „ABBOTT“ INTERNETO SVETAINĖ, JOS TURINYS, JOJE PATEIKIAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS YRA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE „YRA“ IR „YRA PRIEINAMI“ SU GALIMOMIS KLAIDOMIS. JOKIAIS ATVEJAIS „ABBOTT“ AR JOS PATRONUOJAMOS, SUSIJUSIOS BENDROVĖS, PARDAVĖJAI AR JŲ ATITINKAMI VADOVAI, DARBUOTOJAI AR AGENTAI („ABBOTT ŠALYS“) NEATSAKO UŽ JOKIĄ ŽALĄ JOKIU TEISINIU PAGRINDU, ATSIRADUSIĄ AR SUSIJUSIĄ SU JŪSŲ NAUDOJIMUSI AR NEGALĖJIMU NAUDOTIS ŠIA SVETAINE, JOS TURINIU, TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS ŠIOJE AR SUSIJUSIOSE SVETAINĖSE, ĮSKAITANT SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, ATGRASOMUOSIUS AR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NE TIK, NEGAUTĄ PELNĄ AR NUOSTOLIUS DĖL ATIDĖJIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO SUTRIKDYMO, VIRUSŲ, BYLŲ AR ELEKTRONINIŲ KOMUNIKACIJŲ IŠTRYNIMO, KLAIDŲ, PRALEIDIMŲ AR KITŲ NETIKSLUMŲ ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE AR JOS TURINYJE, NEPAISANTO TO, AR TAI ĮVYKO DĖL “ABBOTT“ NEATSARGUMO IR, AR „ABBOTT“ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ. Kai kuriose valstybėse atsakomybės ribojimas nėra leidžiamas, todėl ši nuostata gali būti jums netaikoma.
 

PAPILDOMI TEISINIAI PRANEŠIMAI, ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI IR KITOS SĄLYGOS GALI BŪTI TAIKOMI ŠIAI IR KITOMS „ABBOTT“, JOS PATRONUOJAMŲ AR SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ INTERNETO SVETAINĖMS.

BENDRA

Jūs sutinkate, kad šios Sąlygos patvirtina susitarimą tarp mūsų dėl jų objekto. Abbott.com buvo sukurta ir veikia vadovaujantis Ilinojaus valstijos teise. Šių Sąlygų kontrolė vykdoma vadovaujantis Ilinojaus valstijos teisės aktais, nesukeliant teisės normų prieštaravimų. Jeigu kompetetingas teismas pripažįsta bet kurią šių Sąlygų nuostatą kaip negaliojančią ar neįgyvendinamą, jūs sutinkate, kad kitos Sąlygų nuostatos lieka galioti.